การปรับสถานีงานเพื่อผลทางสุขภาพ

การปรับสถานีงานเพื่อผลทางสุขภาพ

จากการสำรวจสถานีงาน พบว่ามีความผิดปกติด้านกล้ามเนื้อและกระดูก จากการใช้ท่าทางในการทำงาน เราได้ตรวจโดยใช้แบบประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ (Ergonomics Assessments) ใชแบบประเมิน REBA และ OWAS โดยการใช้เครื่องมือวัดการเคลื่อนไหว(Motion Analyzer) ผลการประมาณความเสี่ยงจากการบาดเจ็บที่เกิดจากการรับภาระของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกพบว่า คะแนรวมของการประเมินร่างกายส่วนบน แบบรวดเร็วมีค่าเท่ากับ 6  และคะแนนรวมของการประเมินร่างกายแบบเร็วเท่ากับ 11 แสดงให้เห็นว่าพนักงานต้องทำงานที่มีการเคลื่อนไหวซ้ำไปซ้ำมา และเกิดภาวะสถิตในกล้ามเนื้อ และท่าทางการยกที่มีช่วงการเคลื่อนไหวไม่เหมาะสม ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงโดยทันทีจึงจำเป็นและควรมีการพิจาณณาออกแบบระบบการทำงานใหม่เพื่อลดระดับปัจจัยเสี่ยงสำหรับการยกด้วยมือเปล่าในการวางแผนพัฒนาระยะยาว

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์