เกี่ยวกับพณาเนิร์ช

เกี่ยวกับพณาเนิร์ช

จากปี 2545 ในนามคณะบุคคลทีมแพทย์และพยาบาล ได้เริ่มก่อตั้งจากกลุ่มพยาบาล 4 คน เพื่อบริหารจัดการห้องพยาบาล MSP sportware co;ltd ซึ่งผลิตแบรนด์ NiKE ในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา และขยับไปรับดูแลในกิจการเย็บผ้าที่ มณฑิณีการ์เมนท์ บ้านด่านเกวียน อำเภอโชคชัย ทำให้เรามีประสบการณ์ในการดูแลพนักงานมากขึ้น ประกอบกับการเริมจัดทำเวปไซต์เพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่บุคคลทั่วไป จึงได้รับการติดต่อรับงานในเขตบางบ่อ สมุทรปราการและเวลโกรว บางปะกง เปลี่ยนชื่อเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญพณาอาชีวอนามัย และขยายขอบเขตการเปลี่ยนห้องพยาบาลเป็นหน่วยงานสร้างเสริมสุขภาพ และเตรียมพร้อมในการช่วยฟื้นคืนชีพมากขึ้น จนปัจจุบันด้วยการรวมตัวของพยาบาลหลากหลายพื้นที่ เหตุปัจจัยที่เสี่ยงต่อสุขภาพเป็นเหตุให้เราต้องรับความรู้จากคณะพยาบาลอาชีวอนามัย มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อร่วมจัดการอย่างถูกต้องจนได้รับการยอมรับจากหลากหลายผู้ประกอบการ

และเมื่อ 4 มีนาคม 2559 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาทชำระเต็ม จึงได้จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท พณาอาชีวอนามัย จำกัด โดยพยาบาลเฉพาะทางอาชีวอนามัย จากคณะพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้จัดการด้านสุขภาพอนามัยให้แก่พนักงานงานในสถานประกอบการ เปลี่ยนการตั้งรับตรวจรักษาเป็นงานส่งเสริมและป้องกัน บริหารความเสี่ยง จัดการเชิงรุก 

เกี่ยวกับการปฎิบัติงานด้านอาชีวเวซศาสตร์ของพณาเนิร์ช

แพทย์
เพื่อให้พนักงานได้รับการตรวจวินิจฉัญโดยแพทย์ ผู้ประกอบการจัดจ้าง ให้ทางทีมดูและให้พบแพทย์อย่างครบวงจร ให้คำปรึกษาโรคทั่วไป ผลตรวจสุขภาพประจำปี และโรคที่สงสัยว่าเกิดจากการทำงาน ให้บริการ 8 ชั่วโมงต่อเดือน ในแต่ละโรงงาน
พยาบาล
นำทีมวางแผนและออกแบบห้องพยาบาลโดยพยาบาลอาชีวอนามัย พยาบาลทุกคนได้รับการการันตีว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้น 1 

เวชกรรมและยา
การใช้ยาตาม พรบ.พยาบาล โดยจำแนกสิทธิการจ่ายยา อย่างชัดเจน จ่ายโดยแพทย์หรือจ่ายได้ทั้งแพทย์และพยาบาล 

มุมนมแม่ในสถานประกอบการ ด้วยความร่วมมือในการเพิ่มศักยภาพการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สนับสนุนให้สถานที่ทำงานจัดมีสถานที่ที่เอื้อให้พนักงานเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้อย่างต่อเนื่อง จึงจัดให้มีบริการจัดเก็บนม สนับสนุนส่งเสริมให้มารดาเก็บนมแม่และนำไปใช้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ในสถานประกอบการ 

ห้องพยาบาล
ตามกฏหมายการจัดให้มีห้องพยาบาลในโรงงาน อย่างถูกต้องตามหลักการใช้งาน และตามข้อบ่งชี้ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เราจัดการออกแบบให้เหมาะสมกับผู้ใช้บริการและเพียงพอในการให้บริการ 

ขยะติดเชื้อ
เนื่องจากขยะในห้องพยาบาลเป็นขยะอันตรายจำแนกเป็นขยะติดเชื้อเรามีสัญญากำจัดขยะตลอดทั้งปี และมีหลักฐานรัดกุม

การรายงานผล
ระบบรายงานของเราเป็นการจัดเก็บในโปรแกรมและนำเสนอข้อมูลด้วนสถิติการเจ็บป่วย รายงานการเกิดอุบัติการที่ต้องเฝ้าระวังเช่นการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ตาแดง อุจจาระร่วงเหล่านี้ต้องการความฉับไว เพื่อระงับเหตุได้ทันท่วงที ผ่านแอปลิเคชั่นไลน์ ทุกๆช่วงเวรการทำงาน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์