About us เกี่ยวกับพณาเนิร์ช

About us เกี่ยวกับพณาเนิร์ช

1 รายการ
จากปี2545 ในนามคณะบุคคลทีมแพทย์และพยาบาล ได้เริ่มก่อตั้งจากกลุ่มพยาบาล 4 คน เพื่อบริหารจัดการห้องพยาบาล MSP sportware co;ltd ซึ่งผลิตแบรนด์ NiKE ในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา และขยับไปรับดูแลในกิจการเย็บผ้าที่ มณฑิณีการ์เมนท์ บ้านด่านเกวียน อำเภอโชคชัย ทำให้เรามีประสบการณ์ในการดูแลพนักงานมากขึ้น ประกอบกับการเริมจัดทำเวปไซต์เพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่บุคคลทั่วไป จึงได้รับการติดต่อรับงานในเขตบางบ่อ สมุทรปราการและเวลโกรว บางปะกง เปลี่ยนชื่อเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญพณาอาชีวอนามัย และขยายขอบเขตการเปลี่ยนห้องพยาบาลเป็นหน่วยงานสร้างเสริมสุขภาพ และเตรียมพร้อมในการช่วยฟื้นคืนชีพมากขึ้น จนปัจจุบันด้วยการรวมตัวของพยาบาลหลากหลายพื้นที่ เหตุปัจจัยที่เสี่ยงต่อสุขภาพเป็นเหตุให้เราต้องรับความรู้จากคณะพยาบาลอาชีวอนามัย มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อร่วมจัดการอย่างถูกต้องจนได้รับการยอมรับจากหลากหลายผู้ประกอบการ
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์